صبا فتح الهی

گروه: 
مالی اداری و بازرگانی
سمت / میزان تحصیلات: 
کارشناس مالی اداری و بازاریابی