فائق امیدی کرکانی

گروه: 
پیاده سازی
سمت / میزان تحصیلات: 
برنامه نویس