مجید ساکت

گروه: 
سایر
سمت شغلی: 
مدیر
سمت / میزان تحصیلات: 
مدیر ساختمان